Suomen Evankelinen Allianssi ry säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Evankelinen Allianssi ry, Evangeliska Alliansen i Finland rf (aikaisemmalta nimeltään Maailmanevankelioimisen Suomen keskus ry, Centret för Världsevangelisation i Finland rf). Yhdistys on vapaaehtoisuuteen perustuva, itsenäinen yhteisö, joka edustaa Suomessa kansainvälistä Maailmanevankelioimisen Lausannen komiteaa (The Lausanne Committee for World Evangelization; LCWE) ja Maailman Evankelista Allianssia (World Evangelical Alliance, WEA).

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa Raamatun mukaista maailmanevankelioimisen näkyä. Yhdistys antaa äänen evankeliselle kristillisyydelle sekä tarjoaa foorumin evankelioimisen ja lähetystyön asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoille. Yhdistyksen teologinen linja on määritelty ns. Lausannen julistuksessa (Lausanne Covenant, vuodelta 1974).

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • solmii ja ylläpitää kansallisia sekä kansainvälisiä yhteyksiä erityisesti ns. evankelisessa (evangelical) kristikunnassa.
 • järjestää konferensseja, muita kokouksia ja vastaavia tapahtumia sekä koulutusta.
 • perustaa verkostoja edistämään yhteistyötä yhdistyksen tarkoitukseen liittyvillä, tarpeelliseksi katsottavilla erityisalueilla.
 • osallistuu yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, järjestää asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä sekä kerätä järjestämissään hengellisissä tilaisuuksissa kolehteja sellaisella tavalla, ettei sitä voida pitää varsinaisena rahankeräyksenä. Yhdistyksen toiminta ei kuitenkaan tarkoita voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkimista siihen osallisille.

3. Jäsenet

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia kirkkoyhteisöjä ja seurakuntia, kristillisiä rekisteröityjä järjestöjä tai muita oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Varsinaisten jäsenien lisäksi yhdistyksellä voi olla myös tukijäseniä, jollaiseksi yhdistyksen kokous voi hyväksyä yksityishenkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. Tukijäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänivaltaa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa  merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous, erikseen kullekin jäsenryhmälle.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja, sekä kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Erovuorossa on vuoden välein kolme hallituksen varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. Kahden ensimmäisen vuoden aikana näiden sääntöjen voimaan astuessa erovuoroiset ratkaisee tarvittaessa arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muut hallituksen määräämät henkilöt, kukin yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.