Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Evankelinen Allianssi ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Evankelinen Allianssi ry (jäljempänä SEA)

Tammitie 10 A

02270 Espoo

info (ät) suomenea.fi

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kirsi Rothfors

kirsi.rothfors (ät) suomenea.fi

0440 431 066

 

3. Rekisterin nimi

SEA:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

– rekisterinpitäjän oikeutettu etu: suoramarkkinointi, asiakassuhde, jäsenyys

– henkilön suostumus

– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

– tietosuoja-asetuksen 9.2. artikla koskien uskonnollista vakaumusta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinointi, yhteydenpito asiakkaisiin, jäseniin ja sidosryhmiin sekä toiminnan (kuten tapahtumien) suunnittelu ja järjestäminen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat yleisimmin henkilön nimi, sähköpostiosoite, asema, taustayhteisö ja maantieteellinen alue.

Joissain tapauksissa tallennettavia tietoja voivat olla myös muut yhteystiedot (puhelinnumero, osoite, www-osoite), SEA:n jäsenyyteen tai verkostoihin kuuluminen, tiedot tilatuista palveluista (esim. uutiskirjeistä tai tapahtumiin ilmoittautumisista), ruoka-ainerajoitteet, laskutustiedot, palautteet, syntymävuosi, suosittelijoiden yhteystiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tarpeelliset tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja kerätään julkisista lähteistä, kuten verkkosivuilta ja hakemistopalveluista.

Muut rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, mutta varsinkin julkisesti saatavilla olevat tiedot tai yhteistyötoiminnasta (esim. yhteistyössä järjestettävistä tapahtumista tai verkostojen toiminnasta) saatavat tiedot voidaan tarvittaessa antaa SEA:n verkostojen, jäsenyhteisöjen tai yhteistyötahojen käyttöön markkinointiin, yhteydenpitoon ja yhteistyön tarkoituksiin.

Tietoja voidaan julkaista vain siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietojen tekniseen ja operatiiviseen käsittelyyn käytetään lainsäädännön tarkoittamalla tavalla SEA:n lukuun toimivia alihankkijoita.

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietojen käsittelyyn käytetään tietojärjestelmiä, jotka sijaitsevat tämän alueen ulkopuolella, se tehdään lainsäädännön sallimissa rajoissa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtävään se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojensa poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään kirjallisesti. Henkilö voi myös käyttää sähköpostiviesteissä olevaa linkkiä sähköpostiviestien peruuttamiseksi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

 

10. Evästeiden käyttö

SEA saattaa käyttää verkkosivustollaan evästeitä mahdollistamaan sivuston toimivuuden, tietoturvan ja kehittämisen, tavanomaisen perusanalytiikan, markkinoinnin kohdentamisen, kumppanimainonnan ja ns. sosiaalisen median jakonappien toiminnan. Evästetiedot eivät sisällä henkilötietoja, eikä niistä voi tunnistaa henkilöä. Sivuston selailija voi hallinnoida selaimensa evästeitä selaimensa asetusten avulla.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Tätä selostetta on muokattu 30.12.2021.