Suomen Evankelisen Allianssin vetoomus oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseksi turvapaikkatutkinnassa

 

Suomen Evankelisen Allianssin muslimityön verkosto (ALMU) on seurannut kristityksi kääntyneiden entisten muslimien kohtelua turvapaikkatutkinnassa. Joudumme toteamaan, että viranomaisten toiminta ja oikeuden päätökset osoittavat, ettei Suomi noudata kaikissa tapauksissa oikeusvaltioperiaatetta eikä ulkomaalaislakia tutkiessaan kristityksi kääntyneiden muslimien vainon vaaraa kotimaassaan. Keskeisiä havaintojamme ovat:

 • Sekä maahanmuuttoviraston että hallinto-oikeuksien kielteiset päätökset perustellaan huomioimatta tapauksen yksilöllisiä tosiseikkoja ja näyttävät usein kootun pitkälti kopioiduista lauseista.
 • Uskon aitouden arvioinnissa ei haluta tarkastella henkilön uskon osoittavia tosiasioita ja todistajanlausuntoja, vaan päätökset tehdään lähes ilman perusteltuja perusteita tai epäolennaisten seikkojen pohjalta.
 • Asiantuntijoiden arvioita vähätellään lähes säännönmukaisesti toteamalla, ettei uskonnollisten yhteisöjen lausuntojen perusteella voi tehdä arviota. Päätökset tehdään vastoin asiantuntijalausuntoja, eikä todisteille ja todistajien lausumille anneta niille kuuluvaa arvoa.
 • Kristillisen uskon aitoudesta tekevät päätöksiä henkilöt, joilla ei ole välttämättä itsellään perustietoja kristinuskosta tai yleistä uskontojen tuntemusta.
 • Päätökset ovat usein epäloogisia ja ristiriitaisia.
 • Kääntyneiden kuulemisissa ei huomioida sitä, ettei muslimitaustainen tulkki osaa useinkaan tulkata kristinuskon termistöä ja ettei kristityn ole helppoa kertoa islamista luopumisestaan muslimitulkille. Tulkki ei myöskään välttämättä suostu toistamaan kristityn lausumia asioita oman vakaumuksensa tähden. Tulkin vaihtoa koskeviin pyyntöihin ei suostuta, vaikka lukuisissa tapauksissa tulkit ovat tulkanneet ratkaisevasti väärin. Lisäksi ajoittain myös puhuttelija, joka arvioi vainon kohteeksi joutumisen vakavuutta, on muslimiyhteisön edustaja. Näin ollen kuultavana olevan oikeusturvaa ei ole riittävällä tavalla turvattu.

Suomen kristillisissä seurakunnissa koetaan, että seurakuntiemme uusien jäsenten oikeuksia poljetaan karkealla tavalla. Kirkkojen johtajat lausuivat asiasta yhteisen huolensa 22.8.2019: http://www.ekumenia.fi/sen_esittaytyy/kannanottoja_ja_lausuntoja/suomen_kirkonjohtajat_turvapaikanhakijoiden_palautuskieltoa_ja_uskonnonvapautta_on_kunnioitettava/

Tämä hätähuuto tuntuu kaikuneen kuuroille korville. Nyt luottamus Suomen maahanmuuttoviranomaisten ja oikeuslaitoksen tapaan noudattaa oikeusvaltioperiaatetta on tältä osin laajalti heikentynyt.

Oikeusvaltioperiaate on kaikkien nykyaikaisten perustuslaillisten demokratioiden kulmakivi. Se on kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteisestä perustuslaillisesta perinteestä kumpuava perustavaa laatua oleva periaate ja sellaisena yksi niistä keskeisistä arvoista, joihin unioni perustuu (SEU-sopimus 2. artikla ja 49. artikla). Siksi se on myös EU-jäsenyyden ennakkoehto. Tätä periaatetta Suomen tulee noudattaa myös turvapaikkatutkinnassa ja päätöksissä.

 

Helsingissä 4.1.2021

Kirsi Rothfors
Suomen Evankelisen Allianssin hallituksen puheenjohtaja

Timo Keskitalo
Suomen Evankelisen Allianssin muslimityön verkosto (ALMU)

 

The Evangelical Alliance in Finland appeals for the Rule of Law to be followed in asylum cases

 

The Evangelical Alliance’s Network for the ministry among Muslims has been following the treatment of those asylum seekers, who have converted to Christian faith. We have come to the conclusion that the actions of the immigration authorities and the decisions from the courts do not follow the Rule of Law and the Aliens Act, as they investigate the possibility of danger of persecution for those who have become Christian from a Muslim background. We have noticed the following:

 • Both the Immigration Office and the Administrative Court fail to take into consideration the individual facts of each case in their decisions, rather the justifications in the decisions seem to be copy-pasted from previous decisions.
 • When considering the authenticity of the faith of the new Christians, the decisions neglect the witness accounts and the obvious facts which prove the genuineness of faith. Instead the decisions are made often without any evidence or based on irrelevant matters.
 • Detailed expert assessments are belittled in almost every case by stating that decisions cannot be made based on statements from religious communities. Decisions are then made contrary to the expert statements. Evidence and witness statements are ignored as of no value.
 • Decisions on the authenticity of Christian faith are made by persons, who do not necessarily have even the basic knowledge about Christianity or religions in general.
 • Decisions are often illogical and self-contradictory.
 • It is not considered in the hearings that a Muslim interpreter often does not know the Christian terminology and that it is not easy for a new Christian to share about his turning away from Islam to a Muslim interpreter. It also happens that, because of his Islamic faith, a Muslim interpreter refuses to repeat the things a convert is saying. Requests to change the interpreter are not granted, although in numerous cases the interpreters have translated wrongly. In addition, the authority who is supposed to investigate the potential of danger to the convert from the Muslim community, is from the Muslim community themselves. Thus, the legal protection of the asylum seeker is not covered.

In the Christian churches in Finland, we experience that the legal rights of our new church members are being gravely violated. The heads of Christian churches of Finland voiced their concern about the matter in a declaration published by the Ecumenical Council of Finland in 22.08.2019 (here in Finnish):
http://www.ekumenia.fi/sen_esittaytyy/kannanottoja_ja_lausuntoja/suomen_kirkonjohtajat_turvapaikanhakijoiden_palautuskieltoa_ja_uskonnonvapautta_on_kunnioitettava/

This cry of alert had no effect. Now trust in the Immigration Office and the justice system following the Rule of Law has weakened in regard to the handling of asylum cases.

The Rule of Law is the bedrock of all modern constitutional democracies. It springs from the common and fundamental constitutional heritage of all the EU member states. It is one of the central values, upon which the union is built (SEU agreement 2nd article and 49th article). Therefore, it is also a precondition for EU membership. Finland has to follow this principle – also in the asylum investigations and decisions.

 

Helsinki, January 4th, 2021

Mrs. Kirsi Rothfors
Chairperson of the Evangelical Alliance in Finland

Mr. Timo Keskitalo
Network for the ministry among Muslims of EA

 

(Kuva / Photo: Hallie Easley-Synergos / The Synergos Institute / Creative Commons)